ثبت کد ملی یا شماره پرونده

کدملی یا شماره پرونده خود را وارد نمایید

اطلاعات تابلو

لیست عوارض تابلوها

شماره تابلو شماره پرونده متن تابلو محل نصب نوع نصب عملیات

محاسبه و پرداخت عوارض

محاسبه و پرداخت عوارض

شماره تابلو شناسه تابلو متن تابلو آخرین سال پرداختی تعداد روزهای مشمول بدهی مبلغ قابل پرداخت عملیات
ورود به سامانه شهروندی